Futbalový tréning

Lektori – Ing. Peter Virguľa
.
– tréning ovládania lopty – ballmaster – čo najviac dotykov
– tréning prihrávok – spätná prihrávka bez spracovania a so spracovaním lopty (čo najmenej dotykov)
– tréning vedenia lopty – slalom (súťaže)
– voľná hra-samostatné riešenie situácií
– kondičná príprava
Turnaj prípraviek (U11) Zápasy s využitím tréningových celkov – prihrávka, vedenie lopty, streľba
Lektori – Mgr. Michal Rovňaník, Mgr. Pavol Pillár, ThLic. Ján Butkovský
.
– kondičná príprava, behy na dlhé a krátke trate, beh s loptou a ovládanie lopty, tréning prihrávok na krátke a dlhé vzdialenosti, streľba na bránu. – tréning prihrávok v pohybe – nabiehanie, vybiehanie proti lopte. Nácvik držania formácie podľa pohybu lopty.
– tréning kľučiek – sťahovačka, bicykel, obrat s prenesením hry.
– tréning prihrávok – pohyb proti lopte, spracovanie do kľučky, krytie lopty telom. Nácvik autových vhadzovaní, spracovanie lopty zo vzduchu, spätná nahrávka.
– Tréning hry po krídelných priestoroch.
Ligové zápasy (U13) s implementáciou trénovaných celkov:
– streľba na bránu z väčších vzdialeností. Pohyb po ihrisku vo formácii. Využitie kľučky, krytie lopty telom. Vybiehanie proti prihrávke, hra po krídlach.
– tzv. trojuholníky (krátke prihrávky).
Lektori – Ing. Tomáš Sroka, Mgr. Peter Ondrej, PhD.
.
– Nácvik rozohrávky štandardných situácií.
– Tréning prienikovej prihrávky – pomedzi súperových hráčov do nábehu.
– Tréning prechodu do útoku po získaní lopty.
– Tréning hry po krídelných priestoroch.
– Tréning vysokého napádania súpera – preberanie hráčov, rýchly návrat.
– Tréning zápasových situácií – nácvik štandardných situácií, centrované lopty. Nácvik zmeny formácie – vysunutie hráča do vyššej línie.
– Tréning pohybu vo formácii – držanie vzdialenosti, vystupovanie proti súperovi
– tréning ovládania lopty – kľučky, hra 1 na 1,
– tréning prihrávok v pohybe – nabiehanie, spracovanie lopty
– kondičná príprava
– voľná hra.
Ligové zápasy (U15) s implementáciou trénovaných celkov:
– hra po krídelných priestoroch, rozohrávka na krajných hráčov, využitie autových vhadzovaní na rýchly prechod do útoku, prieniková prihrávka, preberanie a obsadzovanie hráčov, uvoľňovanie sa, hra 1 na 1.
– hra s brankárom, prenášanie hry cez brankára
Lektori – Ing. Pavol Holečko, Bc. Martin Srnánek
.
– tréning zápasových situácií – rozohrávka štvorec a Y, preberanie si hráčov, hra bez lopty.
– tréning štandardných situácií – rozohrávka z rohu, priamy kop – nacvičenie signálu, rozohrávka autu
– tréning streľby z prvej (rôzne herné situácie).
– Tréning zápasových situácií – krížna prihrávka a strela z prvej
– Tréning rýchlej výmeny lopty – snaha o prečíslenie súpera.
– Tréning obranných formácií – obsadzovanie hráčov.
– kondičný tréning- behy na dlhé vzdialenosti bez lopty – 12 minútovka
. Tréning ovládania (futsalovej) lopty – spracovanie, nahrávka.
– Tréning streľby zo stojatej a z idúcej lopty.
Ligové zápasy (U19) s implementáciou trénovaných celkov

 – Školenie trénerov 1.KŠK Žilina

Ostatné aktivity

Lektori – Mgr. et Mgr.art. Barbora Brosová Lipková, PhD. Mgr. Martin Benikovský, PhD. Paula Mihalčinová
.
– vedenie detského zboru
Hlasová príprava detí je zameraná na techniku používania bránice pri speve, dychové cvičenia.
Individuálna dirigentská príprava je zameraná na vedenie detského zboru.
Zbor hudobne participuje na liturgii sv. omše (aj na Adventnom koncerte, či Jasličkovej pobožnosti).
Na nácvikoch sa opakuje a dopĺňa repertoár piesní na detskú sv.omšu.
.
Lektori – Ing. Adriana Tvrdá,   Mgr. Ing. Renáta Fogeltonová,  Ing. Ivan Šimko, PhD.  Mgr. Darina Borovičková, PhD. ThLic. Ján Butkovský
.
– aktivity zamerané na kritické myslenie
Zistili sme čo je to kritické myslenie, ako funguje, čo má priniesť. V praktickej časti sme si vyskúšali a otestovali niektoré metódy podporujúce kritické myslenie. V závere prebehla krátka diskusia medzi účastníkmi so spätnou väzbou.
– aktivity Escape room
Cieľom bolo učenie sa hľadať riešenia v skupine a využívať nadobudnuté zručnosti z predchádzajúcich stretnutí. Tiež absolvovali aktivitu „prežitie na mesiaci“ – ktorá bola zameraná na hľadanie riešenia, vzájomnú spoluprácu a počúvanie v skupine.
– aktivity zamerané na osobný rozvoj, hľadanie svojho potenciálu, prácu s cieľmi.

Výstupom boli nástenka budúcnosti a vizualizácia SMART cieľov

– Pobytová aktivita (Mladý líder- Terchová) bola zameraná na Design thinking – kde sme naštartovali svoju kreativitu a predstavivosť.  Výstupom boli návrhy na zveľadenie a zatraktívnenie oratória, a podnety k príprave 30. výročia otvorenia oratória v Žiline. Tiež sme absolvovali lezeckú dráhu, jazdu na koňoch a výlet v prírode, aby sme podporili vzájomné vzťahy, komunikáciu a prekonali vlastné limity.

Lektori – Mgr. Pavol Pillár   Mgr. Jakub Harzek

– Vzory v našich životoch, kto je mojim vzorom a prečo, aký vplyv majú vzory v našom živote, vzory, ktoré ma brzdia a vzory, ktoré ma posúvajú. don Bosco ako môj vzor – čo si viem z jeho života zobrat – použitie MENTIMETRA.

– Počas stretnutí mladí „prešli“ a zároveň získali teoretické vedomosti aj praktické zručnosti v témach ako PLÁNOVANIE, PRAVIDLO 80/20. Pomocou aktivít ako 4 KVADRANTY, PODSTATNÉ/NEPODSTATNÉ, a pod. si osvojili viaceré zručnosti. Následne ich využili pri plánovaní a tvorbe podujatia.

Aktivita Sústredenie animátorov bola zameraná:

Spoločná príprava všetkých dobrovoľníkov, ktorý pripravovali a budú realizovať letné podujatia. Program bol zameraný duchovno-tembuildingovo. Zo zručností sme sa zamerali na vzájomnú spoluprácu, komunikáciu, herecké zručnosti ako divadlo, a tiež praktické zručnosti – technické zabezpečenie, stavanie stanu.

Počas aktivity LPT 2022 sma sa venovali :

V rámci aktivity LPT sme s animátormi precvičili animátorské zručnosti v praxi. Venovali sme sa hlavne organizovaniu a riadeniu podujatia, Jeho príprave, realizácií, priebežných stretnutí počas akcie. Tiež sme sa venovali spätnej väzbe, čo vylepšiť.

 Aktivita Formačno-zážitkového tábotra bola zameraná :

Počas Formačno-zážitkového tábora sme sa venovali aktivitám a hrám zameraným na tradičné remeslá, prírodné zručnosti, utužovanie vzťahov, športové aj intelektuálne hry, kreatívne práce, budovanie charakteru, vzájomné pomáhanie.

Lektori – Mgr. Jakub Harzek
.
Výučba hry na gitaru je podľa zručností a zdatností jednotlivých účastníkov. Držanie gitary, základy hry, akordy. Hranie piesní podľa preferencií účastníkov a základné techniky hry.

U začiatočníkov sa preberali základné, jednoduché rytmy a vybrnkávania. Podľa zdatnosti sa žiaci naučili niekoľko jednoduchých melódií a piesní, ktoré neustále precvičovali a zlepšovali.

U pokročilých pribudli barové akrody, zlepšovala sa technika a zložitost hrania. Podľa záujmu sa naučili nové pesničky.
Zapojili sa do sprevádzania sv. omší u Saleziánov.

Hráči na kachon sa naučili niekoľko základných rytmov, a trénovali spoločnú hru s gitarami.
Niektorí sa zapojili do sprevádzania sv. omší u Saleziánov.
.
Lektori – Mgr. Martin Benikovský, PhD.
.
– vedenie mladých hudobníkov v praxi
– Nácvik rytmiky a dynamiky.
– Precvičovanie harmonizácie.
– Práca so synchronizáciu hudobného telesa.
– Zapájanie rytmických nástrojov.
 Vokalizácia ako skupinová aktivita  
– Inštrumentácia známych piesní.
– Aktualizácia repertoáru
– Dynamika skladieb.
Mladí sa venovali upevňovaniu rytmizácie neprízvučných dôb a zvládaniu trémy pri hudobnom doprevádzaní sv.omše.

Lektori – ThLic. Ján Butkovský

– stredoškolské stretko (čestný občan, dobrý kresťan)

Lektori – Mgr. et Mgr.art. Barbora Brosová Lipková

– odborné vedenie hudobníkov
Príprava inštrumentálneho súboru na vystúpenia počas sv. omší.

Lektori – ThLic. Ján Butkovský

– aktivity na scelenie a upevnenie kolektívu

– čítanie príbehov z Biblie

– diskusie na rozličné témy

– spoločné zhodnotenie a zdieľanie

– aktivity v prírode