Hlavným cieľom projektu je podporiť žiakov základných a stredných škôl vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, za účelom zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov. Cieľ projektu je zameraný na podporu komplexného rozvoja kompetencií vybraných skupín žiakov, ktoré spadajú do činnosti žiadateľa.

Jedná sa o tri základné skupiny kompetencií žiakov a jednu aktivitu zameranú na odbornú úroveň a jej zvýšenie u pracovníkov s mládežou:

Rozvoj športových zručností

Rozvoj hudobného nadania

Rozvoj projektových a podnikateľských zručností žiakov

Zvýšenie odbornej úrovne práce so žiakmi zvýšením odbornej úrovne pracovníkov s mládežou

V rámci projektu budeme podporovať činnosť športového klubu, dvoch amatérskych  mládežníckych hudobných telies (vekovo oddelené pre základnú a pre strednú školu) a dlhodobo chceme našim mládežníkom poskytnúť aj inú pridanú hodnotu a to je rozvoj projektového a podnikateľského myslenia. Zároveň sa zameriame na rozvoj našich pracovníkov s mládežou a v rámci projektu podporíme ich odborný rast s cieľom zvýšiť kvalitu ich práce a tým nepriamo aj kompetencie žiakov a mladých ľudí, ktorých budú v rámci ich aktivít viesť a vzdelávať.