CIEĽ PROJEKTU :

Cieľom malého projektu je nadviazanie dlhodobej spolupráce profesijných a dobrovoľníckych pracovníkov s mládežou, ako aj mládeže (žiakov ZŠ a SŠ), navštevujúcich pravidelne aktivity u žiadateľov. Cieľovou skupinou v SR sú dobrovoľníci a mladí pôsobiaci v mládežníckom stredisku pod správou žiadateľa. Cieľovou skupinou v ČR sú dobrovoľní vedúci a mladí z rómskej komunity. Pomocou aktivít ako sú výmena skúseností dobrovoľníkov pracujúcich s nevýhodnými a marginalizovanými skupinami a športové podujatia, dosiahneme rozvoj miestnych iniciatív, čo následne povedie k väčšiemu angažovaniu a zapojeniu ďalšej verejnosti do cezhraničnej spolupráce. Zároveň vďaka aktivitám získajú mládežnícki vedúci zručnosti v práci s jednotlivými skupinami mladých a budú môcť s nimi lepšie pracovať.